De volgende bepalingen uit de algemene voorwaarden van Rendement Uitgeverij B.V. zijn van toepassing op Rendement Congressen & Opleidingen:

14 Opleidingen en congressen 

14.1 Open inschrijving
a. Alle prijzen zijn inclusief de bij de betreffende opleidingen of congressen behorende bijeenkomsten en, indien van toepassing, toegang tot het studiemateriaal en begeleiding door docenten c.q. een persoonlijke coach. De eventuele extra kosten voor examengelden en verplichte literatuur (boeken) zijn niet in dit bedrag opgenomen. De kosten voor het gebruik van computer en internetverbinding, alsmede alle overige kosten die niet uitdrukkelijk bij de prijs zijn inbegrepen, zijn voor rekening van de Klant.
b. Betaling geschiedt voorafgaand aan het congres/de training. Annuleren kan kosteloos tot vier weken voor aanvang van het congres/de training. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van het congres/de training wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht en bij annulering binnen twee weken voor aanvang het volledige bedrag. De Klant kan zijn deelname altijd omzetten of zijn plaats door een vervanger laten innemen. 
c. Op verzoek van de Klant is het mogelijk om éénmalig door te schuiven naar een congres/training volgend op die waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven. In dat geval zijn doorschuifkosten verschuldigd.
d. Als naar het oordeel van Rendement bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen, kan Rendement de voor het congres/de training vastgestelde data wijzigen, dan wel het congres/de training geen doorgang laten vinden. Onder bijzondere omstandigheden zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: onvoldoende belangstelling, onvoldoende representatief aanbod en al die omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van Rendement het welslagen van het congres/de training in gevaar kunnen brengen. Bij wijziging van de data is de Klant gerechtigd binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsbericht de deelname te annuleren. Voor zover de annulering hierdoor korter dan vier weken voorafgaand aan het congres/de training geschiedt, is het bepaalde hierboven onder b niet van toepassing. Bij annulering van het congres/de training door Rendement worden reeds betaalde inschrijfgelden aan de Klant geretourneerd.

14.2 Incompany

a. De incompany-training kan door de Klant tot vier weken voor de aanvangsdatum kosteloos worden geannuleerd. Binnen vier weken voor de aanvangsdatum is de klant verplicht het gehele overeengekomen bedrag voor de opdracht aan Rendement te vergoeden.
b. Tot vier weken voorafgaand aan de aanvangsdatum kan de training op schriftelijk verzoek van de Klant kosteloos worden verschoven. Bij een verzoek tot verschuiving van de training gedaan in de periode van twee tot vier weken voorafgaand aan de oorspronkelijke aanvangsdatum, wordt 50% van het overeengekomen bedrag als doorschuifkosten in rekening gebracht. Wanneer de training twee weken of minder voorafgaand aan de aanvangsdatum wordt verschoven, moet de Klant 100% van het totaalbedrag vergoeden.
c. Bij een verzoek om verschuiving dienen de nieuwe data niet later dan acht weken na de oorspronkelijke trainingsdata te worden ingepland. Indien de nieuwe trainingsdata langer dan acht weken na de oorspronkelijke data liggen, geldt dit als een annulering waarvoor het hierboven onder sub a bepaalde van toepassing is.
d. Als naar het oordeel van Rendement bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen, kan Rendement de trainingsdata wijzigen, dan wel de training geen doorgang laten vinden. Onder bijzondere omstandigheden worden verstaan: omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van Rendement het welslagen van de training in gevaar kunnen brengen. Bij wijziging van de data door Rendement is de Klant gerechtigd binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsbericht de training te annuleren. Voor zover de annulering hierdoor korter dan vier weken voorafgaand aan de training geschiedt, is het bepaalde hierboven onder sub a niet van toepassing. Bij annulering van de training door Rendement worden reeds betaalde kosten aan de klant geretourneerd.